Fri rorlighet for arsalgsartiklar

https://prideman.eu/se/

ATEX-direktivet är det sammansatta namnet på EU-direktivet, som förenade bestämmelserna om krav på produkter som släpptes för användning i explosionsfarliga områden. Detta främjar väsentligt flödet av varor mellan alla medlemsstater, för som du vet är den fria rörligheten för produkter en av de första antagandena för den europeiska gemenskapen.

I Polen har ATEX beskrivits i förordnandet av ministerns roll i tanken på de väsentliga kraven för verktyg och skyddsmetoder för data för ändamål i explosionsfarliga områden samt material- och dataderivat (ATEX-direktivet 94/9 / EG.Direktivet specificerar i den detaljerade tekniken de erforderliga säkerhetsnivåerna och teknikerna som kräver material från centrum där den kommer att tas. Det bör dock komma ihåg att alla produkter, förutom kraven i ATEX-direktivet, fortfarande måste följa riktlinjerna för andra giltiga handlingar angående ett visst sortiment och krävas av lagcertifikat.Huvud miljö där direktivet anses vara gruvorna, speciellt underjordiska, utsatt för början av metan och / eller koldamm. Andra utsatta zoner inkluderar kemiska anläggningar, kraftverk, cementplanter, träbearbetningsanläggningar och konstgjorda kroppar. Klassificeringen av den explosiva zonen såsom bestämdes genom närvaron av explosiva koncentrationer i luft och frekvensen av slutledning. En produkt som inte erhåller ett certifikat bör snabbt återkallas från sektorn. Detta påverkar främst säkerheten hos tjänstemännen och minskar förlusterna i samband med svåra händelser. Med god design och konstruktion av alla faciliteter kan du minimera risken för explosion vid en enda arbetsplats till praktiskt taget ingenting.Certifieringsorgan material i Polen är UDT-CERT, ITG KOMAG, Central Mining Institute Experimental Mine "Barbara" och Obac Mikołów - Centrum för forskning och certifiering Sp. z o.o. med huvudkontor i Gliwice.Förutom Europeiska unionen gäller IECEx-certifieringsstandarder, vars huvudregler är harmoniserade med ATEX-direktivet. I Europeiska gemenskapens område är IECEx-certifiering inte önskad.